وزیر صنعت: تغییر قیمت بنزین کمترین اثرگذاری روی قیمت تمام شده کالاها دارد