شرکت ملی پخش: بنزین سوپر فقط با نرخ لیتری 3500 تومان عرضه می‌شود