کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال دانشمندان را بهت زده کرد