تماشا کنید: بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی اتمی در جهان از سال 1967 تا 2018