ترافیک فوق سنگین در ورودی های شرقی استان تهران / پس زدگی چند کیلومتری بار ترافیکی در شرق استان