بهره برداری از اولین نیروگاه برق آبی با روش سرمایه گذاری B.O.O