تامین سوخت مناطق زلزله زده به روال عادی ادامه دارد