لبنان: عملیات نظامی ترکیه مردم سوریه را در معرض کشتار، مهاجرت و آوارگی قرار می دهد