ساخت و سازهای حاشیه رودخانه های خوزستان در شورای بیت المال کشور بررسی می شود