وزیر راه: صنعت هوایی با مشکل نابرابری عرضه و تقاضا روبروست