نمایش کامیونت جدید بهمن دیزل در نمایشگاه حمل و نقل