انتشار فهرست ناشران دریافت‌کننده کاغذ از کمیته تخصیص و توزیع