صوفی: نحوه برخورد با پروندهای مفاسد باید شفاف باشد