گزارش زنده: ایران 1 - لهستان صفر / برتری کوبنده در ست نخست در مصاف حیثیتی