اصفهانی‌ها کمترین میزان مصرف سرانه آب شرب در کشور را دارند