بیش از 96 درصد واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی، جزو صنایع خرد هستند