۱۸۱ میلیارد تومان اعتبار بلوکه شده در خراسان جنوبی جذب شد