وزیر ارتباطات: استخراج ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است