لحظه ورود نخست وزیر ژاپن به تهران و استقبال ظریف از وی