داوری: نخواندن نامه عذرخواهی توهین به فدراسیون جهانی والیبال است