اذعان عربستان به اصابت موشک به فرودگاه «ابها»؛ برج مراقبت منهدم شد