عقب‌ماندگ در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تا پایان سال برطرف می‌شود