آمادگی فاکسکان برای انتقال تولید آی‌فون به خارج از چین در صورت لزوم