بندپی از اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی خبرداد