یک قطعه ساز: همکاری صنایع دفاع و صنعت قطعه سازی سبب سرعت ارتقا خودرو سازی کشور است