دعای قوی و مجرب برای جلب عشق فوری معشوق از راه دور