استاندار همدان: فرمانداران در دست یک جریان فردی نباشند