نماینده مجلس: اقتدار ملت ایران ثمره 40 سال مقاومت است