فرمانداران باید تمام امکانات را برای اهداف توسعه فراهم کنند