مبانی نظری تکالیف عمومی ، روزه، جهاد، حج ، اسباب و ابزار ابتلاء