مبانی نظری اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی ، تاجر ورشکسته