برخی سران خارجی از تدوین منشور حقوق شهروندی ابراز خرسندی کردند