از قدرت حقوقدانان باید برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا استفاده کرد/ تدوین منشور حقوق شهروندی و لایحه شفافیت از افتخارات این دولت است